Svenska Magasinet - Din Svenska tidning i Spanien
EspañolEnglishDanskNorsk
Annons - Svenska magasinet

Spansk bokföring - skillnader och likheter med Sverige

Annons - Svenska magasinet
Svenska Magasinet i Spanien

Spansk bokföring - skillnader och likheter med Sverige

2005-10-19

En kort information om spansk bokföring av Bo Wennertorp. E-mail: [email protected]


Version för utskrift Skicka till en vän

EU-länderna har enats om hur ett aktiebolags bokslut skall se ut. Såväl innehållsmässigt som layoutmässigt. I princip är alla EU-länder på god väg att ha ett gemensamt utseende på bolagens bokslut. Sverige har numera anpassat sin bokföring så att den löpande bokföringen harmoniserar med EU-bokslutet. Spanien har emellertid ej anpassat den löpande bokföringen. När det spanska bokslutet skall upprättas måste stora omföringar ske från löpande bokföring till färdigt bokslut. De färdiga boksluten är emellertid utseendemässigt ganska lika mellan Sverige och Spanien.

Kontoplan
Den spanska kontoplanen är ur svenskt synsätt ostukturerad och ologisk. Ingen logisk följd finns mellan tillgångar och skulder, intäkter och kostnader. Exempelvis börjar leverantörsskulderna med kontonummer 41 medan kundfordringarna börjar med 43. Dvs de tillhör samma kontoklass. Försäljningskontona börjar med 7 och varuinköpskontona börjar med 6. Banktillgodohavande börjar med kontonummer 57. Normalt består varje kontonummer av 7 siffror. Kontonumren börjar med siffrorna 1-7. 8 och 9 används inte.

Reskontror
I spansk bokföring är det obligatoriskt att använda sig av såväl kund- som leverantörsreskontra. Samtliga kunder och leverantörer måste reskontrabokföras. Reskontrorna ingår i den vanliga bokföringen medan man i Sverige har dessa separat. Det betyder att den spanska balansräkningen kan bli ganska lång eftersom saldot och omslutningen på alla kunder och leverantörer ingår i balansräkningen.

Kronologisk ordning
I Sverige måste all bokföring ske i kronologisk ordning. Det betyder att bokföringen sker den dag varje affärstransaktion ägt rum. I Spanien sorteras bokföringen efter motpart. Dvs alla leverantörsfakturor sorteras per leverantör och alla kundfakturor sorteras per kund. Därefter bokföres alla verifikat i ordning efter motpart med angivande av transaktionsdatum. Datorn sorterar till sist affärshändelserna i tidsordning. I den spanska bokföringen kan man således som ett exempel i november bokföra en affärshändelse som ägt rum i februari och vid bokföringen ange ett februaridatum. När sedan bokföringen skrivs ut så kommer februarihändelsen att skrivas ut per i februari trots att den bokförts i november. Detta är förbjudet i svensk bokföring.

Bokföringsperiod
På grund av den svenska momslagstiftningen sker bokföringen i Sverige på månadsbasis. I Spanien skall såväl inkomstskatt som moms (IVA) redovisas per kvartal. Det betyder att de flesta företag har sin redovisning via bokföringsbyrå organiserad på kvartalsredovisning. När kvartalet är slut har man bara 20 dagar på sig att räkna ut såväl moms (IVA) som inkomstskatt. Av tidsskäl kanske bokföringen därför sker oftare.

Arkiveringsperiod
I Spanien måste bokföringen arkiveras i minst fem år men förslag finns att förlänga perioden till sex år. I Sverige måste bokföringen arkiveras i minst tio år.

Plombering
De spanska aktiebolagen måste efter räkenskapsårets slut besöka handelsregistret och där plombera sin bokföring. Vid plomberingen skall alla datalistor inges. Verifikationerna behöver dock ej uppvisas. Plomberingen skall ske under april månad avseende förgående års bokföring. Syftet med plomberingen är att bolagen därefter inte skall kunna ändra sin bokföring. Handelsregistret tar ut en avgift om ca 6.000 pesetas för sitt arbete. Arvodet beror på omfattningen av räkenskapsmaterialet. Såväl enskilda firmor som handelsbolag är befriade från detta utan proseduren omfattar endast aktiebolag.

Bokslut
Boksluten skall skickas in till handelsregistret senast i juli månad på speciellt formulär med EU-anpassat utseende. Det är sedan möjligt för envar att från handelsregistret beställa en kopia. Således ungefär som i Sverige. Endast mycket stora bolag, normalt mer än 50 anställda, måste låta en revisor granska bokslutet. Handelsbolag och enskilda firmor behöver ej offentliggöra sitt bokslut. Detta överensstämmer med svenska regler.

Till sist
Den stora likheten i alla länders bokföring är att debet och kredit betyder exakt samma sak. Bokföring torde vara en av de internationalla produkter som är mest identisk var man än befinner sig på jorden.Axplock av ÄLDRE ARTIKLAR ur Svenska Magasinets stora arkiv:


Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Vittsjö
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
Annons - Svenska magasinet
LÄS SENASTE SvM
Senaste numret av Svenska Magasinet
PRENUMERERA PÅ Svenska Magasinet

Annons - Svenska magasinet
AKTUELLA TEMPERATURER
© 2021 Svenska Magasinet - Ditt Svenska Magasin i Spanien

Kontor / Oficina

Öppet/Horario:
Besökstid: 10:00-14:00
Telefontid: 10:00-18:00

Adress/Dirección:
Calle Quemada 6
29640 Fuengirola

Kontakt / Contactar

Telefon: (+34) 952 665 007

Distribueras GRATIS

På över 250 ställen utefter Solkusten som frekventeras av svenskar. Bland annat: Advokater, Banker, Frisörer, Föreningar, Golfbanor, Konsulat, Kyrkan, Köpcentra, Läkare, Resebyråer, Restauranger, Supermercados, Skolor, Tandläkare, m. fl.

Upplaga: 8-10.000 ex per mån
Webbesök: mer än 200 000 per månad, över 7 000 unika om dagen
© Eftertryck endast tillåtet efter avtal
© Reproducción total o parcial sólamente permitida tras autorización

Svenska Magasinet i Spanien

Utgivare/Editor: Melkerson and Nott S.L.
Annonser/Publicidad: (+34) 952 665 007
Depósito legal: MA 143-94
ISSN: 1579 - 9255