Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Hur fungerar sambolagen i Spanien?

I denna spalt ska vi ta upp ett ämne som är högst aktuellt, nämligen samboförhållandet, genom att behandla dess lagstiftning, begrepp, konstitution och upplösning


I dagens samhälle, är det inte endast den äktenskapliga föreningen som utgör grunden för en familj. Under de senaste åren har även samlevnad som samboförhållanden uppstått i samhället.
I samband med denna juridiska nyskapelse väcks åtskilliga frågor, bland annat:

1. Är samboförhållandet reglerat i lagen?
Samboförhållande är för närvarande reglerat i lagen. De autonoma regionerna i Spanien har behörighet att reglera detta ämne, vilket gör att lagstiftningen varierar beroende på region. Grunderna är dock i princip mycket lika varandra. I Andalusien har vi Lagen 5/2002, från 16 december, rörande Samboförhållande. Det är denna lag som vi inriktar oss på i denna spalt.

2. Vad är ett samboförhållande?
Det är föreningen av två personer, oberoende av deras sexuella valmöjlighet, i avsikt att leva ihop på ett stabilt sätt, i en känslomässig relation jämförbar med den äktenskapliga.
Men lagen fastställer begränsningar. På så sätt kan inte följande ingå samboförhållande:
• Minderåriga (under 16 år).
• De som är bundna till en äktenskaplig förening eller tidigare registrerat samboförhållande.
• Släktingar i rakt led genom blodsband eller adoption.
• Släktingar på sidolinjen genom blodsband i andra grad.

3. Behövs det något formellt krav för erkännandet av ett samboförhållande?
De förutsedda förmånerna i Lagen om samboförhållande i Andalusien blir tillämpbara för samboförhållandet från och med det att de registrerar sig i Registret som  upprättats för detta ändamål. Det är ett register som är tillskrivet i departamentet (inom de autonoma regionernas regering) för jämställdhet och social välfärd (Consejería para la Igualdad y Bienestar social).

Man kan skriva in sig i detta register om man kan bestyrka konstitutionen av sitt samboförhållande. För att kunna göra detta, ska man handlägga en ansökan som bestyrker följande förhållanden:
• Civilstånd
• Fast adress i en kommun i Andalusiens autonoma region.
• Tillkännagivande av att det inte existerar hinder för att kunna bilda samboförhållandet i enlighet med vad vi redogjort för tidigare.

På samma sätt krävs att paret tillkännager sin vilja att ingå samboförhållande inför registret för samboförhållande, eller inför borgmästare, ledamot eller statstjänsteman som delegerats. Paret ska ge sitt samtycke till att upprätthålla en relation av stabil samlevnad.

Denna akt är av offentlig karaktär. Undantag görs om paret uttryckligen skulle ha ansökt om att akten hålls på ett mer konfidentiellt sätt.

Tillkännagivandet av viljan om att bilda ett samboförhållande kan ske genom utställande av dokument, utfärdat av notarius publicus, eller genom något annat godtagbart juridiskt bevismedel.

Genom att bli inskriven i motsvarande register, kan samboförhållandet åtnjuta alla rättigheter som de kommunala och autonoma områdena ger inom det andalusiska regionen.

4. Hur upplöser man det registrerade samboförhållandet?
Samboförhållandet kan upplösas av följande anledningar:
• Dödsfall.
• Att paret ingår äktenskap eller att någon av parterna ingår äktenskap.
• Ömsesidig överenskommelse mellan parterna angående separation.
• Att en av parterna önskar separera.
• Upphörande av samlevnaden under en period som överstiger ett år.

När upplösningen är bekräftad, annulleras registreringen i registret för samboförhållanden.
Vi har berört några av de grundläggande frågorna gällande samboförhållanden. Det är ett ämne som väcker många frågetecken, t.ex. frågor som berör parets ekonomiska planering, arvsrättigheter, skatteplanering, bland andra, som vi kommer att behandla mer ingående i denna spalt längre fram.


Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Din Skandinaviska Representant
Mobil: 618 418 336


Vittsjö