Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

I vilket land skall jag deklarera mina inkomster?

Snart är det dags att deklarera dina inkomster för år 2008. Men i vilket land skall de deklareras? Vi förutsätter att du bott tidigare i Sverige men numera vistas i Spanien. Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global accounting SL i Spanien försöker reda ut begreppen. Bo kan nås på revisorn@globalaccounting.es


Svensk rätt:
En fysisk person som är bosatt i Sverige är enligt svensk rätt skattskyldig i Sverige för alla inkomster som denne erhållit i hela världen. Vad menas då med bosatt? Det kan vara tre olika fall
1. Den som faktiskt bor i Sverige. Den egentliga bostaden är i Sverige.
2. Den som stadigvarande vistas i Sverige.
3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt i Sverige.

Punkten 3 väsentlig anknytning orsakar mest tolkningsproblem. Den som flyttat till Spanien kan således av svenska skatteverket anses bosatt i Sverige om man har en väsentlig anknytning till Sverige. Det kan röra sig om en permanentbostad finns kvar i Sverige. Eller man har ett företag kvar i Sverige. Eller att delar av ens familj bor kvar i Sverige. Eller att skatteverket inte anser att vistelsen i Spanien är varaktig.

Den som flyttat till Spanien och enbart har en fritidsbostad, pengar eller aktier i börsnoterade företag kvar i Sverige betraktas ej som bosatta i Sverige.

Under de fem första åren efter utflyttning måste du själv visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Därefter är det skatteverket som måste visa detta. Det svenska skatteverket anser numera att en permanentbostad i Sverige bara har betydelse i fem år.

Genom skatteavtal med vissa länder har Sveriges beskattningsrätt reglerats för att undvika att en viss inkomst skall beskattas dubbelt.

Spansk rätt:
En fysisk person som bor minst halva året i Spanien är skattskyldig i Spanien för alla inkomster denne erhållit i hela världen. För att styrka tidsperioden är det vanligt att man söker residencia i Spanien. I det praktiska vardagliga livet är det de personer som har residencia som deklarerar sina inkomster i Spanien. Om inkomsten däremot är intjänad i Spanien, t.ex. genom en anställning i ett spanskt bolag, sker beskattning i Spanien vare sig du är resident eller ej i Spanien.

Skatteavtalet:
För att undvika att en viss inkomst beskattas dubbelt har Sverige och Spanien träffat ett skatteavtal. Detta stadgar att pensioner som utbetalas från Sverige till svensk medborgare i Spanien skall drabbas av svensk så kallad SINKskatt med 25 procent. Samma inkomst skall beskattas i Spanien. Men svenska skatteverket återbetalar den skatt som erlagts i Spanien med högst det belopp som erlagts i Sverige. Reavinster på värdepapper beskattas enbart i Spanien från och med utflyttningsdagen. Reavinster på fastigheter beskattas normalt i det land där fastigheten är belägen.  Intäktsräntor beskattas enbart i Spanien från och med utflyttningsdagen. Kostnadsräntor i Sverige är ej avdragsgilla i Spanien. Anställningsinkomster i Spanien torde i allmänhet bara bli beskattade i Spanien för den som är utflyttad. Om du efter utflyttning till Spanien utför visst arbete i Sverige drabbas denna inkomst av svensk SINKskatt. Utdelningar beskattas i Spanien men kupongskatt om 15 procent skall erläggas i Sverige.

Mot svensk SINK-skatt finns inga avdrag. Den som så vill kan istället för SINKskatt erlägga traditionell svensk skatt. Detta kan exempelvis ha betydelse om du har lån i Sverige och vill göra avdrag för räntor.

Tänk på att en tidningsartikel är allmän och inte tar upp en konkret situation. Du bär alltid kontakta en erfaren revisor eller advokat.
Vittsjö