Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Har jag som hyresgäst rätt att få mitt hyresavtal förlängt?

För att kunna svara på Din fråga, måste vi först utreda vilken typ av hyresavtal Du har. Spansk rätt gör nämligen åtskillnad på hyresavtal som avser permanentbostad och hyresavtal som avser annat ändamål än permanentbostad, såsom t.ex. semesterbostad eller säsongsuthyrningsavtal. I den här artikeln behandlar vi endast uthyrning av bostad och inte kommersiella avtal.


Hyresavtal för permanentbostad kallas arrendamiento de vivienda och hyresavtal för annat ändamål arrendamiento para uso distinto de vivienda, bland vilka ingår arrendamiento de temporada (säsongsuthyrning).
Med permanentbostad avses uthyrning av hus eller del av hus (lägenhet) som hyresgästen skall nyttja för sitt hemvist.

Uthyrning för annat ändamål än permanentbostad är då för tillfälligt boende. Uthyrning av permanentbostad och regler som gäller för förlängning av avtalet. Hyrsvärden och hyresgästen kan fritt avtala om hyresavtalets giltighetstid.
Men om hyrestiden är mindre än fem år sker förlängning av avtalet automatiskt vid utgången för ett år i taget upp till fem år.

Om hyresgästen meddelar hyresvärden att denna inte är intresserad av att förlänga avtalet, vilket skall ske 30 dagar före avtalets slut, sker ingen förlängning automatiskt av hyresavtalet. Hyresgästen kan sålunda styra hyresavtalets giltighetstid.

Dock finns följande undantag:
Hyresgästen har icke rätt till den årliga förlängningen om det i avtalet är angivet att hyresvärden kan komma att för egen eller för närståendes räkning nyttja den förhyrda bostaden som permanentbostad.
För det fall hyresvärden åberopat detta villkor för bestridande av förlängning kan dock hyresgästen påkalla förlängning om hyresvärden eller närstående inte flyttat in i lägenheten eller fastigheten inom tre månader från det att hyresavtalet upphörde.

Hyresgästen kan också i detta fall begära ersättning för sina kostnader för ut- och inflyttning samt också begära skadestånd.
När väl de fem åren har gått har hyresvärden rätt att inte förnya avtalet.

Hyresvärden måste dock delge hyresgästen detta en månad i förväg. Om ingen delgivning sker från varken hyresgästs eller hyresvärds sida förlängs avtalet återigen ett år i taget upp till tre år.
Hyresgästen har dock alltid rätt att meddela hyresvärden sin önskan att inte förlänga avtalet, vilket måste ske en månad före avtalets utgång varje år.

Uthyrning för annat ändamål än permanentbostad
När det gäller uthyrning för annat ändamål än permanentbostad, sker detta för en viss bestämd tidsperiod. När väl denna period gått ut, kan hyresvärden säga upp avtalet och hyresgästen har inte rätt till förlängning av avtalet.
Om hyresvärden vid avtalets slut inte kräver att avtalet skall upphävas, kan detta avtal omvandlas till ett avtal för permanentboende. Givetvis medför det, att hyresgästen och hyresvärden skall rätta sig efter det regelsystem som reglerar bl.a. förlängning av hyresavtalet.

Sammanfattning
Ett kort svar på Din fråga är då följande:
Du har inte rätt att begära förlängning av hyresavtalet om Din bostad avser en tillfällig bostad för studier, semester m.m. Men om Din bostad är en permanentbostad har Du rätt till förlängning med undantag vad vi ovan redovisat.
Vi råder emellertid alltid hyresgästen/hyresvärden att ta kontakt med advokat för att få rätt rådgivning.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av Göran Rise, advokat, och Zoraida Caballero, abogado på IURA:s Despacho Jurídico S.L. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Skandinavisk representant, IURA Despacho Jurídico S.L, tlf: 618 418 336.


Vittsjö