Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Kan juridiska personer begå brott?

I det nuvarande spanska straffrättssystemet ligger det straffrättsliga ansvaret till följd av brott hos den fysiska person som företräder juridisk person, på så vis är det dess företrädare som påtar sig straffrättsliga konsekvenser till följd av de brottsliga handlingar som den juridiska enheten gjort sig skyldig till


Emellertid har en ny reform av strafflagen antagits, i vilken det straffrättsliga ansvaret för juridiska personer som sådana regleras i detalj, på detta sätt kommer juridisk persons straffrättsliga ansvar att kunna förklaras, oberoende av om fysisk persons straffrättsliga ansvar existerar eller inte.

Den nya straffrättsliga reformen svarar mot ett internationaliserat samhälle, där nya brottsliga beteenden visar sig mycket strukturerade och där juridiska personer (bolag) medverkar. Sådana brott kan vara korruptionsbrott i den privata sektorn, i internationella affärstransaktioner, pornografi och barnprostitution, människohandel, penningtvätt, illegal invandring, attacker mot datasystem etc.)

Sådant ansvar kan endast förklaras i de fall där det uttryckligen föreskrivs och kan inte påyrkas staten, territorial och institutionell offentlig förvaltning, rättsliga organ, offentliga affärsenheter och firmor, politiska partier och fackföreningar, offentliga internationella rättsorganisationer, eller övriga som utövar offentlig makt självständigt, administrativt eller när det gäller statliga handelsbolag som genomför offentlig politik eller tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

När det gäller de påföljder som kan åläggas juridiska personer, preciserar den nya reformen ett antal påföljder såsom kvoter och proportionella påföljder och fråntagandet av rätten att erhålla offentliga bidrag och stöd, att upprätta avtal med den offentliga förvaltningen och att erhålla skattemässiga förmåner eller förmåner från socialförsäkringen. Allt detta är dessutom bundet till andra kompletterande åtgärder, såsom upplösning, avbrytandet av verksamhet, nedläggning av etablissemang etc.

Dessutom regleras diverse fall som mildrar juridiska personers ansvar, bland vilka bekännelse av brott mot myndigheter, gottgörelse av skada och inrättande av effektiva åtgärder för att förebygga och upptäcka brott som i framtiden kan begås med juridisk persons medel, eller under juridisk persons skydd framträder.

Slutligen, angående ansvarsskyldighet till följd av brott som begåtts av juridisk person, föreskrivs uttryckligen gemensamt (förenat) avtjänande av straff med de fysiska personer som dömts för samma handlingar.

Antagandet av denna nya straffrättsliga reform innebär ett enande av internationella normer, i synnerhet de som andra länder såsom Storbritannien, Danmark, Holland, Frankrike, Portugal, USA, Finland, Japan och Norge redan haft i beaktande.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Skandinavisk Representant, IURA Despacho Jurídico, tlf: 618 418 336.


Vittsjö